Chúng Tôi Là Ai

Tại Civitas, chúng tôi tự hào với đội ngũ chuyên gia văn hóa và tài chính. Dựa vào kinh nghiệm sâu rộng của họ, chúng tôi đánh giá mọi cơ hội để đảm bảo rang chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu riêng của từng khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm sâu hơn để tìm kiếm những khoản đầu tư mà người khác bỏ lỡ, dựa trên một mạng lưới các chuyên gia hàng đầu để phân tích những cơ hội hấp dẫn và chất lượng cao.

Đội Ngũ Điều Hành

Jonathan Kern

Tổng ̣Đổc Tập ̣Đoàn Civitas va Giám ̣Đốc Điều Hành Đầu Tư

Bill Dunne - Vice President, Compliance

Bill Dunne

Cộng Sự Tuân Thủ

Nikki Gill

Nikki Aquino Gill, CFA

Giám Đốc, Kinh Doanh Nội Bộ & Trải Nghiệm Đầu Tư

Ryan Monteiro, CPA

Kiểm Soát Tài Chính

Rootvik Patel - Civitas Capital Group Team Member

Rootvik Patel

Cộng Sự Cấp Cao, Đầu Tư

Đội Ngũ

Controller, Lodging Investments

Alec Bowers

Giám Sát, Đầu Tư Khách Sạn

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

Susan Farley - Civitas Capital Group Team Member

Susan Farley

Trợ Lý Điều Hành

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

Justin Jesalosky

Chuyên Viên Phân Tích, Kế Toán Thuế & Quỹ

Ingrid Kubasova - Civitas Capital Group Team Member

Ingrid Kubasova

Trợ Lý Điều Hành

Chandler Kyser - Associate, Investments

Chandler Kyser

Cộng Sự, Đầu Tư

Leona Li - Civitas Capital Group Team Member

Leona Li

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư

Bamboo Lin - Civitas Capital Group Team Member

Bamboo Lin

Liên Kết, Marketing

Matthew Mckenzie

Chuyên Viên Phân Tích, Quan Hệ Đầu Tư

Sonja Milton

Quản Lý, Văn Hóa và Quản Trị

Melanie Pugmire - Civitas Capital Group Team Member

Melanie Pugmire

Cộng Sự Cấp Cao, Đầu Tư

Matt Tanamach - Civitas Capital Group Team Member

Matt Tanamachi

Kế Toán Cấp Cao

Justin Temple

Cộng Sự Cấp Cao, Đầu Tư

Phuong Tran - Senior Associate, Tax & Fund Accounting

Phuong Tran

Cộng Sự Cấp Cao, Kế Toán Thuế & Quỹ

Jayson Vail - Civitas Capital Group Team Member

Jayson Vail

Cộng Sự

Zoe Xing - Civitas Capital Group Team Member

Zoe Xing

Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Kinh Doanh