Những Trung Tâm Khu Vực Của Chúng Tôi

Civitas EB-5 Capital quản lý nhiều Trung Tâm Khu Vực trên toàn Hoa Kỳ. Là nhà quản lý đầu tư chuyê nghiệp, Civitas thực hiện phân tích tài chính thể chế chất lượng nghiêm ngặt của mỗi dự án EB-5 tiềm năng, sàng lọc một loại các khoản đầu tư tiềm năng để đảm bảo rằng những số tiêu chí nghiêm ngặt được đáp ứng.

Quan Hệ Đối Tác Công-tư

Thông qua các quan hệ đối tác công-tư , một mô hình hoạt động tiên phong bởi Civitas , chúng tôi có thể sắp xếp một cách độc lập các sáng kiến kinh tế thành phố  với các mục tiêu của cá nhân và tổ chức đầu tư . Civitas làm việc chặt chẽ với các quan chức thành phố để xác định các dự án có chất lượng cao mang lại đầu tư và tạo việc làm có ý nghĩa.

Các cơ hội để tận dụng vốn nước ngoài sẽ làm cho các thành phố thậm chí còn cạnh tranh hơn và thành công để mang lại cho các doanh nghiệp mới cho cộng đồng. Thông qua quan hệ đối tác công-tư này , chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy một môi trường kinh doanh phát đạt và tạo công ăn việc làm trong khi nâng cao hồ sơ cá nhân của các thành phố trong số các nhà đầu tư quốc tế.

Liên Lạc Chúng Tôi

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

QUESTIONS?
irene.shen@civitascapital.com

Manuel F. Ortiz - Director, Head of EB-5 Investor Relations at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

¿PREGUNTAS?
manuel.ortiz@civitascapital.com

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com