Danh Mục Đầu Tư Thay Thế

Civitas đã đầu tư trong các loại tài sản đa dạng bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và pháy triển những khu phức hợp. Các đầu tư Civitas bao gồm các liên doanh cũng như các dự án thực hiện bởi các chi nhánh phát triển của công ty.

Liên Lạc Chúng Tôi

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

QUESTIONS?
irene.shen@civitascapital.com

Manuel F. Ortiz - Director, Head of EB-5 Investor Relations at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

¿PREGUNTAS?
manuel.ortiz@civitascapital.com

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com