Danh Mục Đầu Tư Thay Thế

Civitas đã đầu tư trong các loại tài sản đa dạng bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và pháy triển những khu phức hợp. Các đầu tư Civitas bao gồm các liên doanh cũng như các dự án thực hiện bởi các chi nhánh phát triển của công ty.

PHIẾU YÊU CẦU THÔNG TIN BỔ SUNG

Để yêu cầu thêm thông tin từ đại diện của Cititas, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.