Civitas’ No. 1 priority is the health and safety of our employees. Acting on advice from health experts, Civitas begins its “social distancing program” on Monday, March 16 — the date Civitas employees will work from home until further notice. Business operations will continue as normal, with employees available via business email addresses and phone numbers. We apologize if this new protocol affects our response time. As well, Civitas is not accepting visitors to its offices until further notice. If you currently have a scheduled office appointment, please reach out to your Civitas contact. Thank you for your patience and understanding. We will continue to provide updates as warranted.

Liên Lạc Civitas Capital Group

Để liên lạc với đại diện Civitas, vui lòng hoàn thành bảng liên lạc dưới đây

Liên Lạc Civitas Capital Group


Vị Trí

One Arts Plaza
1722 Routh Street, Suite 800 | Dallas, Texas 75201 USA
214.572.2300 Điện thoại

CIVITAS CAPITAL GROUP là nhà quản lý quỹ đầu tư thay thế toàn cầu mang đến những cơ hội hấp dẫn, phù hợp trong lĩnh vực bất động sản, nhà ở và tín dụng thay thế tại Hoa Kỳ. Được thúc đẩy bởi sự sáng tạo không ngừng, Civitas mạnh dạn dấn thân sâu hơn để khám phá những cơ hội mà người khác đã bỏ lỡ.

60+ QUỸ ĐẦU TƯ NGỪNG TIẾP NHẬN MỚI HOÀN TOÀN

40+ QUỐC GIA, NƠI CÓ CÁC TỔ CHỨC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ CỦA CIVITASD

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng ám chỉ kết quả sau này. Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2019.